We strive for success

Our mission

To be a leading organisation of its kind in the western cape as well as otherprovinces which specialise in education and training Development and Tutoring services

Our Vision

To be a leading organisation of its kind in the western cape as well as otherprovinces which specialise in education and training Development and Tutoring services

Our values

|Long term relationships with clients| Dedication and determination and commitment| Transparent & Efficient, through team work|

About us

Raheemas school of excellence Tutoring is providing tutoring services Where by works with the schools in helping students that struggling With specific subject to sustain good result through personalized and Focused teaching process.The enterprise is 100% Black Woman owned and multi-disciplinary Empowerment agency. The business support education.Education is the most powerful weapon which you can use to change the world The business empowers and developing future leaders of our country Through certain teaching methodologies. By decolonizing education, De-linking languages, exploring talks/Making sure that a child can explore or communicate On what she/he has learn by our coaching reviews

D10-nzzbi756zuloox1m6i84jp2dnu2e0ymfys8riw8tjc Home

What we do

Our primary objective is to develop, Train, and equip the students of our nation with the necessary skills, support   and resources, resources, so they can excel academically and be the most successful in the careers of their choice

Special packages available for schools according to specific needs

 • Free introduction workshops
 • Motivational workshops
 • Mathematics Workshops (all phases)
 • Reading, Comprehension&
 • Essay Writing Workshops

CURRENT TUTORING VENUES

 • SIVILE Primary school (KHAYELITSHA)
 • Numeracy (Foundation phase)
 • Literacy & Reading skills (Foundation phase)
 • Life Skills (Foundation Phase)
 • Mathematics & Mathematics Literacy (all phases)
 • Home Languages &First Additional Languages (all phases)
 • Physical Sciences &Natural Sciences, Life sciences (all phases)
 • EMS (ECONOMICS &BUSINESS STUDIES) e.g. Accountancy & Economics
 • Social sciences (History &Geography)
 • Grade 1-3(Foundation Phase)
 • Grade4-6(Intermediate Phase)
 • Grade 7-9 (Senior Phase)
 • Grade 10-12 (FET Phase)

Download pdf aplication form

Number of leaners
Programmes conducted
tutors
Pass rate

Testimonials

Themba cc owam uze eno 1 klk apha ndiyavuya ngom

Ngok ndiyayibona indlela

to Saturday classes

kusetyenziwe bazali

Kuyasetyenzwa maan ndiyabona iyakhuthaza lonto ithi wonke umzali mele anyamezele liyeza ithuba lowakhe umntana

Nam ndithi nyamezelani bazali ngoba klk mna aphi ndisuka khona mna ndisuka ko 1 kwinto yonke yowam umntana kodwa ngok ndincumile mna ndandingakwazi nomncedisa owam kodwa uyonyuka ngok singabangxameli mna ndikhuthazwe ngucc gladys kuyo yonkinto ndasendide ndithi noba uzofunda umsebenzi wezandla kodwa uyeza ngok shem ucc uyandikhuthaza

Wooooow Buhle well-done and be proud mzali nathi siyakhuthazeka futhi siyabavuyela abasebezfumene irepots zabo ngo kusazovela ezinye nxa sezivuliwe izolo,whooontsu mfana sebenzile

ULiyema akasibhalanga isixhosa ngeyeproject ndikhala kwezinye ezi kwezinye cc Gladys noko uzamile

Uzamile kodwa akapasanga akafani nakuqala

Nanko uhlomla uze ubengathi uyaqina cc Gly last ebenze kakuhle,ngxaki kuthwa utanda udlala nyhani usemva kokudlala.